top of page

REGULAMIN

XXI KARKONOSKICH DNI LAJTOWYCH, 19-22.11.2020 r.

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu, daty, miejsca festiwalu z przyczyn od siebie niezależnych oraz do odwołania i/lub przerwania festiwalu lub poszczególnych wydarzeń organizowanych w ramach festiwalu, bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. gdy przepisy krajowe wynikające z pandemii choroby Covid-19 wywołanej przez koronawirusa będą tego wymagały, odwołanie występu przez artystę, siła wyższa, ogłoszenie żałoby narodowej lub inna pozostająca poza kontrolą organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie festiwalu itp.).

 

2. Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora, festiwal zostanie odwołany, uczestnicy posiadający zakupione bilety, zostaną niezwłocznie o tym poinformowani za pośrednictwem e-maila podanego w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnictwo w sobotnich oraz niedzielnych pokazach będzie możliwe wyłącznie w formie online.

 

 • Każda osoba posiadająca karnet 2-dniowy lub bilet na sobotę lub niedzielę, otrzyma swój kod dostępu do sobotnich i/lub niedzielnych prelekcji w formie online.

 • Uczestnikom warsztatów tj. warsztaty z medycyny górskiej, warsztaty z lawinoznawstwa oraz warsztaty „Na ratunek”, zostaną oddane pełne wpłaty.

 • Bezpłatne wydarzenia, tj. wejście/bieg na Śnieżkę oraz wycieczka w Karkonosze zostaną odwołane.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, którym nie da się zapobiec ani uniknąć, a które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności niedyspozycja artysty, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienie ziemi, epidemia, pandemia, strajk powszechny, zamieszki powszechne oraz inne okoliczności pozostających poza kontrolą organizatora.

 

4. Zachowanie na terenie festiwalu:

 • Uczestnicy festiwalu zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz stosować się do poleceń i zaleceń organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i utrzymania porządku.

 • Przed wejściem na teren festiwalu uczestnik:

      - po wyrażeniu zgody może zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury ciała bez utrwalania jej danych i      wyników badania w jakiejkolwiek formie. Osoba, u której stwierdzono temperaturę ciała powyżej 37 stopni Celsjusza może nie zostać wpuszczona na teren festiwalu;

     - jest zobowiązany do złożenia, przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, obowiązkowego pisemnego oświadczenia mówiącego o tym, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest się osobą zakażoną oraz nie przebywa się na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wykazaniem dobrego stanu zdrowia.

 

5. Na terenie festiwalu, wszystkie osoby zobowiązane są:

 • do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej i do noszenia maseczek zakrywających nos i usta oraz do dezynfekcji rąk przed wejściem na salę;

 • do zachowania dystansu społecznego – min. 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami.

 • stosować się do wytycznych organizatora;

 • zajmować wyłącznie miejsca udostępnione / wyznaczone przez organizatora (co drugie wolne miejsce, chyba że uczestnik jest z dzieckiem lub partnerem z którym wspólnie zamieszkuje)

 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych obostrzeń w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia, w szczególności dodatkowych obostrzeń związanych z Covid-19 wywołanej przez koronawirusa. Wytyczne wydane przez organizatora muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować koniecznością opuszczenia festiwalu.

 

6. Jednocześnie, z uwagi na pandemię Covid-19:

 • zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i powszechnie obowiązujących instrukcji i wytycznych w tym zakresie, w tym w miarę możliwości zasad dystansu społecznego,

 • dane osobowe uczestników mogą być w razie potrzeby, w sytuacjach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dla celów ochrony życia lub zdrowia ludzi, udostępniane organom Państwa, w tym Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

 

7. Uczestnictwo w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

bottom of page